Restopplag

Vi avvikler forlaget. Nedenfor finner du en oversikt over restopplaget.

Alle utgavene vi fortsatt har på lager står på listen nedenfor. Det kommer ingen ny utgivelser.

Bestilling

Det er minimum bestilling på 2 bøker.

Prisene er oppgitt uten mva. Porto kommer i tillegg på kr 120,- + mva pr bestilling.

Send din bestilling på e-post til:

Lovsamlingen er ajourført september 2015.

Følgende lover inngår bl.a. i lovsamlingen:

- Opplæringslova - Forskrift til opplæringslova - Lov om barnevernstjenester kap-4 - Friskolelova - Lov om fagskoleutdanning - Lov om voksenopplæring - Introduksjonsloven - Forvaltningsloven - Offentligshetsloven - Utvalgte forskrifter

Oppdatert april 2015. Endringer som gjelder fra 1. juli 2015.

Lovsamlingen inneholder:

- Plan- og bygningsloven - Kart- og planforskriften - Forskrift og konsekvensutredninger - Forskrift om samvirke mellom ny og gammel plan- og bygningslov - Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov

Følgende lover inngår bl.a. i lovsamlingen:

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling - Forskriftene til plan- og bygningsloven (Til byggsaksdelen) - Ot. Prp. Nr. 45 (Om Plan og bygningsloven) - Utdrag - (Kommentarer til de enkelte lovene i byggsaksdelen)

Inneholder offentleglova med forskrifter samt forarbeider og departementets veiledning

Utgave fra august 2015 inneholder følgende lover:

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) - Forskrift til offentleglova - Veileder til offentleglova - Forarbeider til offentleglova (utvalg) - Personopplysningsloven - Arkivforskriften - Utdrag fra forvaltningsloven (som omhandler taushetsplikt, offentlighet mm) - Beskyttelsesinstruksen

Utgave fra september 2014 inneholder følgende lover:

- Forvaltningsloven - Forvaltningslovforskriften - eForvaltningsforskriften - Offentlighetsloven - Personopplysningsloven - Personopplysningsforskriften - Offentleglova - Etiske retningslinjer for statstjenesten - Utvalgte uttalselser fra Sivilombudsmannen - Arkivloven

Lovsamling skreddersydd for skoleledere i både offentlig og privat sektor. Den dekker behovet til rektorer, inspektører, rådgigvere og sosiallærere i grunnskolen, videregåendeskole og privatskoler.

Utgave fra august 2015 inneholder følgende lover:

- Opplæringslova - Forskrift til opplæringslova - Lov om barnevernstjenester kap-4 - Friskolelova - Lov om fagskoleutdanning - Lov om voksenopplæring - Introduksjonsloven - Forvaltningsloven - Offentligshetsloven - Utvalgte forskrifter

ISBN: 978-82-92787-79-3

Domsavgjørelser og sivilombudsmannsuttalelser innen styringsrett, oppsigelser og avskjed.

Boken inneholder følgende domsavgjørelser

- Rt-2000-1602 Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett – ”Nøkk-dommen” - Rt-2001-418 Arbeidsrett. Arbeidstid. Arbeidsgivers styringsrett. – ”Kårstødommen” - Rt-2000-1602 Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett – ”Seinvaktdommen” - HR-2011-1178-A Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett. Omplassering. Rettslig interesse - LB-1999-414 Arbeidsrett. Styringsretten – ”Fratakelse av arbeidsoppgaver” - RG-1994-492 Arbeidsrett. Tjenestemannsrett. Statens styringsrett. – ”Endring i arbeidsoppgaver” - LE-2003-3386 Arbeidsrett, - endringsoppsigelse ”Overlege ved sykehus, endringsoppsigelse” - Rt-1989-329 Arbeidsrett-”Polititjenestemann avskjediget –ordrenekt, avskjedhundefører- farlig oppdrag” - RG-1999-1694 Arbeidsrett. Omplasseringsplikt. Prøvetid - RG-2000-683 Arbeidsforhold. ”Avskjed av ungdomskolelærer.” - Rt-2000-2058 (496-2000) Arbeidsrett. Arbeidstakers stilling ved virksomhetsovertakelse. – ”Arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse - Miljøtransportdommen” - Rt-2003-1071 Arbeidsrett. Oppsigelse. – ”Oppsigelse av daglig leder i prøvetiden” - HR-2005-00649-A sivil sak, anke ”Arbeidsrett. Avskjed. Nedlasting av pornografisk materiale – ConocoPhillips-dommen” - HR-2008-00174-A sivil sak, anke ” Oppsigelse av tollaspirant” - HR-2008-00936-A sivil sak, anke ”Oppsigelse av arbeidstaker begrunnet i virksomhetens forhold – Posten Norge” - HR-2009-01129-A sivil sak, anke over dom ”Gyldigheita av ei oppseiingsaksbehandler ved kulturenheten i fylkeskommune” - HR-2011-00165-A sivil sak, anke over dom ”Oppsigelse i prøvetid” - HR-2009-01156-A - sivil sak, anke over dom ”Søksmålsfrist” - Sivilombudsmannen - Endring av arbeidsavtale i forbindelse med omorganisering - Sivilombudsmannen - Skriftlig advarsel etter publisering av kronikk - Sivilombudsmannen - Saksbehandlingskrav ved inngåelse av avtale om omplassering som alternativ til oppsigelse - Sivilombudsmannen - Advarsel i arbeidsforhold og tilsetting av oppvekstsenterleder - Sivilombudsmannen - Somb-2009-39 (2009 s 165) Sak om tjenestepåtale til kommunalt ansatt. ( Offentlige tilsettingsforhold ) - Sivilombudsmannen - Somb-2001-23 (2001 s 133) Om en muntlig advarsel kan anses som ordensstraff. ( Tjenestemenn, tilsetting ) - Sivilombudsmannen - Somb-2009-40 (2009 s 167) Behandlingen av personalsak i Forsvarsdepartementet. ( Offentlige tilsettingsforhold )

Domsavgjørelser og sivilombudsmannsuttalelser innen saksbehandling, habilitet, begrunnelse av vedtak, utenforliggende hensyn med mer.

Boken inneholder følgende domsavgjørelser

- Rt-1965-712 Kommunalforvaltning. - Bevillinger. - Alkohollovgivning. - Hoteller. - Passivitet. – Utenforliggende hensyn – ”Georges-dommen” - Rt-1957-86 Forvaltningsrett. Utenforliggende hensyn.– ”Frogner Hospits” - Rt-1957-86 Tingsrett. Miljørett. Forvaltningsrett. ”Utenforliggende hensyn– Lunner Pukkverk” - Rt-1981-745 Spørsmål om gyldighet av forkjøpsvedtak - (Isenedommen) - HR-2000-00035A Tingsrett. Konsesjon. Forvaltningsrett. Forkjøpsrett.- (E-18 Jordskifte) - HR-2009-02022-A sivil sak, anke over dom - (Feil i saksbehandling etter kommunehelsetjenesteloven § 4-2) - HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom - Forvaltningsloven § 39 - HR-2010-00412-A, (sak nr. 2009/1456), sivil sak, anke over dom, (Spørsmål om en kommunes erstatningsansvar etter forvaltningsvedtak) - HR-2011-00205 Forvaltningsrett. Gyldigheten av vedtak. Saksbehandling. Drosjeløyve - HR-2012-108-A Forvaltningsrett. Konsesjon. Prøvingsadgang. Saksbehandling - HR-2012-00580-A Spørsmål om oppreisning etter påstått aldersdiskriminering i forbindelse med ansettelse av førstekonsulent - Høyesterett HR-1995- 00134 B, nr 22/1994 og nr 115/1994 Miljørett. Domstolenes prøvelsesrett - HR-2007-00818-P Habilitet. Domstolloven § 106 nr. 7 og nr. 9, § 108 - Somb-2003-27 Avslag på søknad om permisjon fra barnehageplass - ikke enkeltvedtak - Somb-1994-7 Inhabilitet for personalleder i tilsettingssak - Somb-1975-13 Kommuneingeniørs habilitet i byggesaker - Somb-2000-5 Saksbehandlingen i forbindelse med vedtakelse av reguleringsplan - habilitet - Somb-2003-33 Kommunens oppfyllelse av veiledningsplikten - Somb-2002-31 Etterbetaling av omsorgslønn - kravet til konkret vurdering - Somb-2002-25 Inntak i videregående skole - lang saksbehandlingstid - Somb-2002-67 Manglende behandling av klagesak sen saksbehandling - Somb-2002-64 Lang saksbehandlingstid i Reindriftsforvaltningen - Somb-2003-20 Nedtegning av opplysninger i sak om tilsetting av lærer - Somb-1994-6 Retten til muntlig konferanse med forvaltningen - Somb 1998-59 Nektelse av adgang til sosialkontor - Somb-1992-21 Bruk av fullmektig under forhandlinger i helse- og sosialstyret - Somb-2002-11 Innsyn i anbudsdokumenter taushetsplikt - Somb-1989-22 Dokumentinnsyn - kommunestyrevedtak -taushetsplikt - Somb-1994-66 Skjenkebevilling - inndragning og avslag på ny søknad - forhåndsvarsel - Somb-1995-35 Saksbehandlingen ved nedsettelse av ordenskarakter - forhåndsvarsel - Somb-2003-93 Feil faktum lagt til grunn i byggesak - Somb-2003-34 Kravene til opplysning av sak om reduksjon av omsorgslønn - Somb-2003-11 Partsinnsyn i sak behandlet etter forurensningsloven - Somb-1978-57 Lærers rett til opplysning om underskriverne av klageskrift - Somb-1994-13 Dokumentinnsyn - rett til kopiering av saksdokumenter - Somb-2003-36 Utformingen av vedtak om refusjon for tidligere utbetalt sosialstønad - Somb-2001-28 Spesialundervisning - krav til begrunnelse og utforming av vedtak - Somb-1999-47 Spesialpedagogiske tiltak - kravene til grunnlaget for kommunens avgjørelse

Kontakt informasjon

Kompetanseafabrikken AS
Postboks 1079 Sentrum
0104 OSLO

Orgnr: 985226350 MVA